Arenguvestluse kord

 Kk nr 1-3/13 23.04.2008

Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  §37 lg                                                                                             

(3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

(4) Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise. Vajaduse korral kaasatakse ka teovõimelise õpilase vanem, kui õpilane on andnud selleks nõusoleku, teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid.

(5) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

[RT I 2010, 41, 240– jõust. 01. 09. 2010]

1. Roosi Koolis läbiviidavate arenguvestluste eesmärgid on:

1.1 Roosi Kooli lastevanemate rahulolu uuring. Selleks kasutatakse arenguvestluse üldosa küsimusi, mis on klassides sarnased ja on aluseks kooli sisehindamise koostamisel, kooli üldtööplaani koostamisel ja kooli arengukava koostamisel
1.2 Iga õpilase õpinguaasta kokkuvõte toimetuleku või hooldusklassi õppekavast; individuaalsest õppekavast ja klassiõpetaja ning teiste õpetajate ja kasvatajate tähelepanekutest. Küsimused individuaalse osa kohta koostab iga klassiõpetaja lähtuvalt selle õpilase IÕK ja aasta jooksul kogunenud probleemidest.
1.3 Arenguvestluse kokkuvõtvas ja analüüsivas osas tehakse ettepanekud ja koostatakse IÕK järgmiseks õppeaastaks. IÕK ja IAK allkirjastatakse septembris, arvestades toimunud muutusi.
2. Arenguvestlused viiakse läbi õppeaasta viimase veerandi jooksul, hiljemalt maikuu eelviimasel nädalal.
3. Arenguvestluse viib läbi klassiõpetaja vajadusel kaasates ettevalmistuse käigus või ka vestluses teisi aineõpetajaid ja õpilaskodu kasvatajaid. Arenguvestlusest võtab osa lapsevanem (ad); hooldaja või eestkostja. Võimalusel ja vajadusel võtab osa kas mõnes osas või ka kogu aeg õpilane ise. Vastava otsuse teeb õpetaja lapsevanema nõusolekul
4. Arenguvestluste ajakava on klassiõpetaja või lasteaia rühma kasvataja kohustatud direktorile teatama vähemalt nädal aega enne arenguvestluste algust. Muudatustest vähemal üks päev enne vestluse toimumise aega.
5. Arenguvestluste kohta koostab klassiõpetaja kokkuvõtte, mille allkirjastab klassiõpetaja ja lapsevanem.
6. Arenguvestluste üldosa kokkuvõte on kasutamiseks kooli arengu huvides ja asub direktori juures.

7. Õpilase arenguvestluse individuaalse osa kokkuvõte on konfidentsiaalne, asub klassiõpetaja dokumentatsiooni hulgas. Klassiõpetaja on kohustatud tagama selle salastatuse
8. Arenguvestluse kolmas osa: IÕK (IAK) on töödokument lapse õppeaasta jaoks ja on kättesaadav kõigile õpilasega tegelevatele töötajatele. IÕK (IAK) asub klassiõpetaja või lasteaia õpetaja töödokumentide hulgas. Õpilase koolist lahkumisel antakse see õpilasega kaasa järgmisesse õppeasutusse.