Erasmus + Roosi kooli projekt "Iga laps on täht, aita tal särada"

„Iga laps on täht, aita tal särada“ 2014-2016

Kõige olulisem on hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulek - et nad saaksid võimetekohase hariduse, leiaksid omale sobiva ameti, jõuaksid tööturule ja saaksid elus hästi hakkama.

Võrdsed võimalused ja kaasav haridus peavad kindlustama kõigi õpilaste kaasatuse koolielus nii, et oleks tagatud kõigi areng ning püsiks õpiõhin ja koolirõõmu jaguks kõigile, ka õpetajale. Igaüks, ka erivajadusega noor, peaks end tundma kõige kirkama värvina selles värvipaletis, sõltumata sellest, mis värvi ta on.

Projekti eesmärgiks on vähemate võimalustega, s.o. puuetega noorte kaasatud kultuuridevahelisse dialoogi õpetajate abiga.
Arendada koostööd hariduse ja tööturu vahel läbi Euroopa riikidelt saadud kogemuste.
Eesmärgiks on kogemusi saada õppijakeskse lähenemise kohta üldoskuste omandamisel.
Teha koostööd erinevate riikide vahel puuetega noorte õpetamisel, leida selles ühisosa ja saada uusi ideid, mida kohe rakendada.

Selleks ongi Roosi kooli projekt mõeldud. Soovime täiendada pedagoogilise personali teadmisi erivajadustega õpilaste õpetamisel Euroopa riikide kogemuste kaudu. Olulisel kohal on seejuures puuetega noorte kaasatud sotsiaalsesse ellu, edaspidi ka tööellu. Soovime saada teadmisi ja oskusi, kuidas korraldada puuetega noorte tööharjutusi juba koolieas. Kuidas kohandada ja milliseid elualasid saab kasutada praktikabaasina erivajadustega noorte puhul. Millised on need teadmised-oskused, mida saab juba koolieas hakata õpetama, et puudega noor edaspidises tööelus paremini hakkama saaks.

Olulisel kohal on näha ja kogeda integreeritud õpet puuetega õpilaste osas.
Projektis osaleb kogu kooli personal, õpirändele läheb koolist korraga 2 pedagoogilist töötajat ning on töövarjuks erinevate õpetajate juures, et hiljem kogemusi vahetada.
Saadud kogemused anname edasi kogu kooli personalile, lapsevanematele, kogukonnale ja meediale.
Otsustame, missuguseid uudseid võtteid-kogemusi hakkame oma koolis kohe kasutama, millised jätame ootele.
Õppeaasta lõpus analüüsime tulemusi, vajadusel teeme muudatusi.
Loodame, et jääme nende külastatud koolidega ka edaspidi suhtlema.
Püüame kogukonna hariduskorralduses saadud teadmisi tutvustada ja kasutada.
Püüame leida ka Eestis sobivaid praktikakohti või neid kohandada kogemustele toetudes erivajadustega noortele, et teha ettevalmistusi toetatud töötamiseks. Meie partnerkoolid:

Kool Itaalias: Ipsseao Soverato on õpilaskoduga kutsekool, kuhu on integreeritud ka 25 erivajadustega õpilast. Kool on väga aktiivne suhtluses tööandjatega, samuti on nad korraldanud arvukalt üritusi koolist väljaspool, sh Euroopa erinevates linnades. Samuti on neil eelnev kogemus Socratese ja Comenius projektidega. Nad pööravad erivajadustega õpilastele. Välja on töötatud erinevad meetodid keskkooli-ealisi erivajadustega õpilasi juhendada tulevase ameti õppimiseks võimaldades neil niimoodi ühiskonda ja õpilaskonda paremini integreeruda.

Kool Portugali: Albufeira: kool ühendab endas nii keskkooli kui kutsekooli võimalused. Ka nemad on integreerinud oma klassidesse 14 erivajadustega õpilast, et juhendada neid ametioskuste omandamise teel. Igat erivajadusega õpilast toetab klassis üks eraldi õpetaja. Kool pakub kursusi näiteks turismi, lastehoiu, toitlustusteenuse vallas, mis on muuhulgas sobivad ja mugavad ametialad ka erivajadustega õpilastele.

Kool Saksamaal: Astrid-Lindgren Schule on erivajadustega õpilaste kool. Koolil on oma hoone ning lisaks veel kaks väliklassi. Väliklass tähendab, et õpilased õpivad tavakooli juures, kuid neil on siiski oma klass. Osad tunnid toimuvad tavaklassiga koos, põhitunnid on eriklass omaette. Samuti teevad õpilased tööpraktikat ning koolis valmistatakse õpilased ette näiteks kutsekooli minekuks. Saksamaa süsteem on erivajadustega õpilastele hästi välja töötatud. Nimetatud koolil on mitme rahvusvahelise projektitöö kogemus, näiteks Comenius ja ollakse ka Twitteris aktiivsed tegijad.

Projekti koolipoolne koordinaator: Anne Nukk