Lapsehoiuteenuse osutamise lepingu näidis

Lastehoid Roosi Koolis

Kinnitatud PÕLVA ROOSI KOOLI õppenõukogu nr 4 (29. august 2017) otsusega.

Põlva Roosi Kooli lastehoiuteenus (edaspidi lastehoid) kuulub Põlva Vallavalitsusele. Lastehoiuteenus on Põlva Roosi Kooli, mille juurde kuulub lasteaed ja põhikool, üks osa.

Lastehoid loob 3 kuni 18 aastastele erivajadusega lastele turvaliseks ja harmooniliseks arenguks vajalikud tingimused ning toetab lapsevanemate tegevust lapse arendamisel ja kasvatamisel.

Lastehoius töötab kaks lapsehoidjat ja abipersonal, kelle päevaülesanneteks on lastega tegelemine, suhtlemine lastevanematega, toidukordade ajal toidu serveerimine, igapäevase puhtuse ja korra tagamine.

Meie VISIOON on olla motiveeriv meeskonnale, kindel koostööpartner lapsevanemale ja igakülgset arengut toetav lapsele.

Meie MISSIOON on lapse individuaalsust arvestav ja arengut igakülgselt toetatav tegevus läbi igapäevaelutoimingute, mängu ja loovuse, mis aitab kaasa lapse positiivse minapildi kujunemisele

Lastehoiu põhiväärtused

Hoolivus - hoolime üksteisest meie rõõmude ja muredega, oma tervisest ning neist, kes meist erinevad.

Avatus - oleme avatud koostööle, uutele ideedele ja teadmistele.

Loovus - loovuse arendamine avardab mõtlemist ja toetab isiksuseks kujunemist.

Tervislikkus- järgime tervislike eluviiside kujunemist: hügieen, toitumine, liikumine.

Turvalisus - peame tähtsaks nii väikeste kui suurte vaimset, füüsilist ja emotsionaalset turvalisust.

Looduslähedus - inimene, kes märkab ja hoiab loodust, on sisemiselt rikkam ning tugevam.

Sotsiaalsus – oskus märgata kaaslast.

Lastehoiu tegevuse korraldus

Põlva Roosi Kooli lastehoius on üks rühm, mis tegutseb koolivaheaegadel Põlva Roosi Kooli ruumides. Lastehoidu võetakse 3- 18 aastased erivajadusega lapsed. Rühma suuruseks on kuni 10 last. Lastehoiu tegevus toimub eesti keeles.

Lastehoid kasutab kooli ruume, vahendeid ja territooriumi. Läheduses on staadion, mets, järv ja terviserajad, mis loovad võimalused jalutamiseks, matkadeks ja sportlikuks tegevuseks.

Lapse päev möödub aktiivselt tegutsedes, ja õues olles. Lastehoiu päevategevus toetub kooli tegevuskavale, päevakavale ning lähtub laste vanusest ja arengust.

Lastehoiu töötajad teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Lastehoiu lapsehoidja informeerib lapsevanemat lapse veedetud päevast.

Lastehoid avatakse kell 8.00 ja suletakse kell 17.00.

Laste päevakava kindlustab lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, tegevused ja mäng.

Lastehoiu päevakavad

Päevane hoid

08.00 – 08.30 Laste saabumine. Mäng ja vabategevus

08.30 – 08.45 Hommikusöök

09.00 – 10.30 Päevased tegevused ja mäng

10.30 – 11.45 Õuetegevused. Vabategevus ja mäng õues

11.45 – 12.15 Lõunasöök

12.30 – 15.00 Vaikne tund

15.30 – 16.00 Õhtusöök

16.00 – 17.00 Tegevused, mäng. Laste kojusaatmine. Koostöö lastevanematega

Ööpäevane hoid

07.00 – 08.00 Ärkamine, hommikused tegevused

08.00 – 08.30 Kodust tulevate laste saabumine. Mäng ja vabategevus

08.30 – 08.45 Hommikusöök

09.00 – 10.30 Päevased tegevused ja mäng

10.30 – 11.45 Õuetegevused. Vabategevus ja mäng õues

11.45 – 12.15 Lõunasöök

12.30 – 15.00 Vaikne tund

15.30 – 16.00 Õhtusöök

16.00 – 17.00 Tegevused, mäng. Laste kojusaatmine. Koostöö lastevanematega

18.30 – 19.00 Oode

19.00 - 21.00 Õhtused tegevused ja mäng

21.00 – 07.00 Öörahu

PÕLVA ROOSI KOOLI LASTEHOIU KODUKORD

Põlva Roosi kooli lastehoiuteenuse (edaspidi lastehoid) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lastehoiu töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lastehoiuteenuse ajal territooriumil.

Informatsiooni lastehoiu päevakava, teadete, uudiste, soovituste kohta saate lastehoiutöötajatelt.

Igal päevamomendil lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud teie pere kontaktandmed. Kui teie kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) muutuvad, siis teavitage sellest lapsehoidjat koheselt.

Lastehoid töötab koolivaheaegadel, hoiu toimumisest informeeritakse Põlva vallavalitsust ja kooli lapsevanemaid.

Lastehoiul on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades.

Igapäevased tegevused kavandatakse lastehoiu tegevuskava ja päevakava alusel.

Lastehoiu päevategevused algavad kell 9.00. Lapse hilisem lastehoidu jõudmine ei tohi tegevusi segada.

Teatage lapsehoidjale, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.

Lastehoidu tulekul ja lastehoiust kojuminekul teavitage sellest kindlasti lapsehoidjat, et lapsehoidja märkaks lapse tulekut või minekut.

Lapsehoidjal ei ole lubatud last üle anda lapsevanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on alkoholi-, narkojoobe tunnustega.

Kooli/lastehoiu territooriumile sisenedes või siit lahkudes sulgege värav.

Lastehoiu ruumides palume välisjalanõudes mitte viibida.

Lapse lastehoidu tulekul esitab lapsevanem koos avaldusega informatsiooni lapse tervisliku seisundi, käitumise ja toitumise erpärade, ravimite võtmise, abivahendite kasutamise ja muu vajaliku kohta.

Tooge lastehoidu terve laps. Ka nohu ja köha on haigus. Lastehoidu ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last lapsehoidja vastu ei võta.

Lapse lastehoius haigestumise või vigastuse korral kutsub lapsehoidja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

Lapsed viibivad iga päev, sõltuvalt ilmastikutingimustest, 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).

Tooge laps lastehoidu puhaste ja tervete riietega (tõmbelukud riietel ja jalatsitel on terved ja käivad kergelt) ning korrastatud välimusega.

Õueriided valige vastavalt ilmastikule. Õues peab lapsel olenemata aastaajast olema peakate.

Panna lapsele kaasa vahetusriided, jalanõud, sokid. Ööpäevase hoiu puhul vahetusriideid kogu hoiuajaks, lisaks pesemisvahendid, kamm ja suur käterätik. Lastele, kes kasutavad mähkmeid ja abivahendeid palume need kaasa panna.

Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.

Lastehoiu toit valmistatakse kooli köögis. Nädala menüüga saab tutvuda infostendil.

Lastehoius on vastavalt kolm või neli söögikorda, mis päevakavas on kindlatel kellaaegadel.

Koostöö lastevanemate ja lapsehoidjate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde kujunemisele lastehoius. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

Koostöö lastevanematega on oluline, sest vanem tunneb oma last, tema vajadusi ja eripära kõige paremini. Lapsehoidjaga võib alati nõu pidada ja oma muret jagada, mis puudutab teie last.

Ärge kartke pöörduda lapsehoidjate, juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Tehke oma ettepanekud, märkused ja tänusõnad lapsehoidjale teatavaks.