Õpilaskodu kodukord

„Arvamuse andnud“                                                                                    „Kinnitan“

Põlva Roosi Kooli ÕN                                                                                  Roosi Kooli direktor

 

28.08.2018                                                                                                 kk 1-3-27; 18.09.2018

Lähtuvalt Põlva Roosi Kooli põhimääruse § 11 p 7 ja § 17 lg 1-5 on Põlva Roosi Koolil õpilaskodu, kus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja arengutingimused. 

1.      Õpilaskodu on avatud esmaspäevast kella 7.00  kuni reedel kella 17.00

2.      Õpilaskodus võimaldatakse õpilasele elamine õppeperioodil (v.a. laupäev, pühapäev ja koolivaheajad)

3.      Õpilaskodus elavatele õpilastele kehtivad Roosi Kooli sisekorraeeskirjad.

4.      Õpilased on kohustatud hoidma oma toas puhtust, korda ning hoidvalt kasutama õpilaskodu vara.

5.      Õpilased võivad kaasa võtta isiklikke asju (muusikariistu, plaate, mänguasju vms.). Nende kadumise ja purunemise eest õpilaskodu personal ei vastuta.

6.      Õpilane võetakse õpilaskodusse puhtana ja tervena. Kaasa tuleb võtta vajalikud puhtad riided ja reedel tuleb viia kasutatud riided koju.

7.      Välisriided tuleb panna kooli garderoobi. Koolis ja õpilaskodus kantakse vahetusjalatseid.

8.      Õpilaskodust lahkub õpilane koos vanema või kokkuleppel sugulasega. Iseseisvalt saab õpilane lahkuda vaid vanema esitatud avalduse alusel. Nädala sees õpilaskodust lahkumine saab toimuda ainult kasvataja loal ja kooskõlastatult vanemaga.

9.      Õpilase haigestumisel teatab kasvataja vanematele ja kooskõlastatakse edasine tegevus.

10.  Õpilaskodus pöördub õpilane probleemide korral õpilaskodu kasvataja poole

11.  Õpilane käitub õpilaskodus kõikide töötajate ja kaaslastega viisakalt, arvestab kaaslastega.

12.  Korduva õpilaskodu reeglite ja kodukorra rikkumise puhul on kasvatajal õigus teavitada sellest klassijuhatajat ja kooli direktorit.

13.  Sihiliku õpilaskodu vara rikkumise või lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad.

14.  Õpilaskodusse vastuvõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus õppeaasta alguses kooli direktorile.

15.  Õpilane arvatakse õpilaskodust välja vanema kirjaliku avalduse alusel, reeglina kooli lõpetamisel ning koolist lahkumisel ja/või kogu kooliaasta jooksul. Õpilaskodust lahkumise kinnitab direktor käskkirjaga.