Roosi Kooli kodukord

ÜLDINE TÖÖKORRALDUS

 • Õpilased ja töötajad tulevad kooli õigeaegselt.
 • Koolimaja on avatud esmaspäevast kell 7.00 kuni reede kella 17.00. Koos lapsevanemaga kooli tuleva õpilase annab lapsevanem üle  vastavale kooli  töötajale.
 • Üksi kooli tuleva ja koolist lahkuva õpilase eest vastutab lapsevanem, esitades sellekohase avalduse klassijuhatajale.
 • Mobiiltelefonid antakse hoiule klassijuhataja kätte kuni kojuminekuni.
 • Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
 • Õppetunnid  koolis algavad täistunnil, alates kella 8-st hommikul.
 • Söömine on osa toimetuleku- ja hooldusõppest ning on korraldatud tundide osana, mille puhul kehtivad tundidele esitatud nõuded.
 • Pärast tegevuste lõppu klassis viibivad  õpilased õpilaskodus.
 • Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat puuduma jäämise päevast.
 • Kuni 7-päevast puudumist tõendab lapsevanem, pikemat puudumist haiguse tõttu tõendab arstitõend. Lapsevanem teavitab kooli igast lapse  terviserikkest ja raviskeemi muutusest.
 • Informatsiooni vahetamiseks  kooli ja kodu vahel on igal õpilasel päevik.
 • Informatsiooni saamiseks õppe- ja kasvatustööga seotud küsimustes on lapsevanemal õigus pöörduda klassijuhataja ja õpilaskodu kasvataja poole.

HÜGIEEN JA TERVISHOID

 • Õpilased ja töötajad kannavad koolis vahetusjalatseid.
 • Riietus on puhas ja sobilik õppetööks.
 • Õpilasel on kaasas riided, mis sobivad võimlemistunniks ja õues liikumiseks.
 • Ülekoolilistele aktustele, pidudele jt. üritustele tullakse pidulikus riietuses.
 • Õpilaskodus elaval õpilasel on kaasas  ööriided, vahetusriided, pesemisvahendid ja hügieenitarbed.
 • Kooli tulevad ainult terved õpilased, kelle tervislik seisund ei takista tema enda ega teiste tööd.
 • Koolis haigestunud lapse viib vanem koju esimesel võimalusel.
 • Kooli kaasa antud ravimid annab õpilane klassijuhataja, õpetaja abi või kasvataja kätte, kes annab ravimeid vastavalt raviskeemile.
 • Õpilased ja töötajad hoiavad puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil.

TURVALISUS

 • Õpilased ja töötajad juhinduvad käitumises viisakusreeglitest.
 • Kooli töötajad tagavad õpilastele järelevalve kogu koolis veedetava aja jooksul.
 • Kooli töötajad juhinduvad oma töös Roosi Kooli töökorraldusreeglitest, tuleohutus- ja tervishoiunõuetest