Roosi Kooli kodukord

 

ROOSI KOOLI KODUKORD                                                                                     Kinnitatud 16. okt 2019, direktori kk 1-2/1

§ 1. Üldsätted

(1) Roosi Kooli (edaspidi kool) kodukorra kehtestab direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel.

(2) Kooli ja õpilaskodu kodukord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule.

(3) Kooli  kodukord on  õpilastele ja  koolitöötajatele   täitmiseks kohustuslik.

(4) Kooli kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.

(5) Kodukorra täitmine ja üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on õpilase käitumise hindamise aluseks.

(6) Kodukorraga   saab tutvuda kooli   kodulehel ja kodukord on paberkandjal koolis õpetajate toas;

(7) Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest, sätestatakse kooli   kodukorras järgmised korrad:

hindamise korraldus ning õpilaste ja õpilase vanema või eestkostja (edaspidi vanem)  hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

nõuded õpilase käitumisele

õppest puudumisest teavitamise kord

õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord õpilasele

õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise  rakendamise kord

jälgimisseadmestiku kasutamise kord

õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve tagamiseks kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimine ning statsionaarses õppes põhiharidust omandava piiratud teovõimega õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramine

õpilase ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanema teavitamine õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas

kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja tagastamise kord

tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

õpilaspileti kasutamise kord koolis


§ 2. Õppetöö korraldus


(1) Roosi Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kooli ruumides, kooli territooriumil või väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatud korrale.

(2) Muudatusi tunniplaanis ja päevakavas on õigus teha direktoril. Õpilasi teavitab sellest klassijuhataja või aineõpetaja suuliselt ja/või elektrooniliselt. Muudatused kajastatakse ka infostendil.

(3) Õppetunnid algavad koolis kell 8.00.

(4) Korrapidajaõpetaja alustab tööpäeva kell 7.00. Kodunt kooli käivad õpilased tulevad koolimajja enne tundide algust, jätavad üleriided garderoobi ja panevad jalga sisejalanõud.

(5) Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund kestab 20 minutit.

(6) Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui õpilasel on vajadus viibida mujal (näiteks reh.teenusel, hambaarstil), siis teavitab lapsevanem sellest klassi- või aineõpetajat.

(7) Tunni algusest annab märku korrapidajaõpetaja. Tunni lõpetab klassi- või aineõpetaja.

(8) 1.- 9. klassi õpilastel on õpilaspäevik suhtlemisevahend õpetaja ja vanema vahel.

(9) Igal õpilasel on klassis kindel istumiskoht. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.

(10) Õpilane lahkub pärast viimast tundi koolimajast, v.a. juhul, kui tal on päevakava järgseid kohustusi (logopeed, liikumisteraapia, huviringid jne) või talle on antud mingeid teisi korraldusi (üritused, konsultatsioonid jne).

(11) Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele on reguleeritud sotsiaalministri määrusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv).

(12) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule  koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri (https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/ ).

Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu uudistes kell 7.00 teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse lõunasöögini erinevaid tegevusi.

§ 3. Nõuded õpilase käitumisele

(1) Roosi Kooli õpilane:

järgib kooli kodukorras kehtestatud reegleid;

ei võta kaasa õppetööks mittevajalikke asju;

ei hiline tundi põhjuseta;

ei puudu põhjuseta õppetegevusest;

ei kasuta vägivalda;

käitub viisakalt, väärikalt ning vaoshoitult igal pool ja igas olukorras;

on abivalmis;

hoiab kooli ja kaasõpilaste vara;

on korrektselt ja puhtalt riietatud ning täidab hügieeninõudeid (sh taskuräti omamine ja kasutamine);

ei kanna kooli ruumides üleriideid (sh mütsi, kindaid, kapuutsi jne);

kasutab säästlikult vett, elektrit ja paberit;

hoiab ja väärtustab oma tervist;

hoiab isiklikku ja ühiskondlikku vara; kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab kahju;

vajadusel osaleb kooli ja selle ümbruse korrastamisel;

kogunemistel ja aktustel riietub pidulikult (õppeaasta alustamine ning lõpetamine, vabariigi aastapäeva aktus jne).

esinemise korral riietub vastavalt kokkuleppele juhendajaga;

täidab kooli territooriumil kõigi koolitöötajate korraldusi;

ei oma ega tarbi keelatud aineid (sh energiajooke);

kannab kooli siseruumides mittemääriva tallaga vahetusjalatseid.

 20) Roosi Kooli õpilane täidab korrakaitseseaduses esitatud nõudeid ning avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:
 1) teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt;
 2) teist isikut sõna, žestiga, või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada.


(2) Kord õppetunnis

Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

Tunni alguseks võtab õpilane (vajadusel õpetaja abiga) tunniks vajalikud õppevahendid lauale.

Tunnis täidab õpilane kõiki õpetaja ja õpetaja abi poolt antud korraldusi.

Õpilane ei häiri klassikaaslaste ning õpetaja tööd.

Tunni ajal ei liigu õpilane oma kohalt ilma õpetaja loata.

Põhjendatud vajadusel tunnist väljumiseks annab õpilane sellest märku ja palub õpetajalt luba.

Tunnis ei tegele õpilane kõrvaliste asjadega.

Nutiseadmeid võib kasutada vaid õpetaja loal.

Tunnis õppetöö eesmärkidel arvuti või nutiseadmete kasutamise korral ei või õpilane kasutada seadet tunnivälisteks tegevusteks.

Aineõpetaja kutsub teiste õpilaste tööd häiriva õpilase korrale, vajadusel kasutab kooli juhtkonna või tugispetsialistide abi.

Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane vahetusriideid ja -jalatseid, täidab hügieeninõudeid ning õpetaja poolt antavaid võimetekohaseid ülesandeid.

(3) Vahetunnis

Õpilane käitub nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi. Ei ole lubatud:

avada koridori aknaid;

istuda aknalaual;

häirida teisi lärmaka käitumisega;

joosta või tõugelda treppidel, koridorides ega klassiruumides ning lahkuda omavoliliselt koolimajast.

Õpilane ei kasuta nutiseadmeid (telefonile ei vasta, sellega ei helista, mängi, kuula muusikat ega saada sõnumeid jms), v.a. erijuhtudel õpetaja loal.

Kuiva ilmaga on lubatud viibida õues sisejalanõudega asfaltkattega alal. Muudel juhtudel tuleb õues viibimiseks kasutada välisjalatseid.

(4)  Söögisaalis

Õpilane peseb ja kuivatab enne söömist käed.

Õpilane sööb oma kohal, ei jutusta kõvahäälselt, koristab oma nõud.

(5) Üritustel

Õpilane tuleb kogunemisele koos oma klassi ja klassijuhataja või aineõpetajaga.

Õpilane käitub viisakalt ja on tähelepanelik kuulaja.

(6) Riidehoius

Riidehoidu  või riidekappi jäetakse üleriided ja välisjalatsid, vajadusel ka kott vahetusriietega.

Riidehoidu ei jäeta raha, dokumente ega teisi väärtuslikke asju.

Kool ei vastuta kaotsiläinud esemete eest.

§ 4. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord


(1) Roosi Koolis õppekavaga sätestatud hindamisjuhend on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust lapsevanematele esimesel koolipäeval, klassikoosolekul või arenguvestlusel.

(2) Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest või õpitulemustest päeviku või suhtlemise kaudu.

(3) Klassijuhataja saadab vanema soovil paberkandjal hinnetelehe koju.

(4) Kool teavitab õpilase vanemat kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu.

(5) Õpilase vanem saab lapse õpi- ja arengutulemustest teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt nii telefoni kui e-kirja kaudu või vesteldes. Hindamise korralduse kohta leiab teavet kooli hindamisjuhendist.


§ 5. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

(1) Roosi Kool avalikustab koolikorraldusliku teabe kodulehel, klassijuhataja edastab lapsevanemale vajaliku info õpilaspäeviku või kirjaliku teatega.

(2) Koolimaja uksed avatakse kell 7.00 ja suletakse 18.00

(3) Õppetöö algab kell 8.00

(4) Õppetundide kellaajad:

1.tund 8.00-8.45

Hommikusöök

2. tund 9.00-10.30

Pikk vahetund

3. tund 11.00- 11.45

Lõunasöök

4. tund 12.00-12.45

5. tund 12.55-13.40

6. tund 13.50-14.35

(5) Väljaspool ainetunde:

1. töötavad huviringid;

2. toimuvad järeleaitamistunnid;

3. toimuvad ainekoosolekud, õppenõukogud;

4. toimuvad õppekäigud, õpilasüritused jne;


§ 6. Õppest puudumisest teavitamise kord


(1) Kontrolli koolikohustuse täitmise üle teostab järjepidevalt klassiõpetaja.

(2) Vanem teavitab lapse koolist puudumisest ja selle põhjusest klassiõpetajat hiljemalt esimesel õppepäeval e-kirja, SMS-iga või helistades.

(3) Vanem teavitab klassiõpetajat, kui laps peab lahkuma koolist enne õppepäeva lõppu.

(4) Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

(5) Kui vanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool viiendal õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

§ 7. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord


(1) Õpilase suhtes võib rakendada seaduses (PGS § 58 ) sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

õpilase käitumise arutamine vanemaga;

õpilase käitumise arutamine vanemaga direktori juures, vajadusel tugispetsialistidega;

kirjalik noomitus.

§ 8. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

(1) Õpilast tunnustatakse õpingute jooksul:

suulise kiitusega;

õpetaja kiitusega õpilaspäevikusse;

kiitusega kogunemisel;

direktori käskkirjaga;

kiituskirjaga klassi ja põhikooli lõpetamisel.

§ 9. Õpikute, tööraamatute ja töövihikute kasutamise ning koolile tagastamise kord

Õpilasel on Roosi Koolis õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õppevahendeid ja õpikuid.

Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane klassi- või aineõpetajalt.

Õpiku või õppevahendi rikkumise või kaotamise korral tuleb koolile need kompenseerida - tuua uus õpik või tasuda tekitatud kahju rahas.

§ 10. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

1) Õpilaspilet on õpilase koolis õppimist tõendav dokument, mille väljastab direktor ning see antakse õpilasele välja õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja.

Õpilasel või tema vanemal on õigus esitada koolile kirjalik taotlus õpilaspileti duplikaadi saamiseks, kui õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud, varastatud või kui õpilase nimi või isikukood on muutunud.

Õpilane on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama, kui tema väljaarvamine kooli õpilaste nimekirjast toimub õppeaasta sees.

§ 11. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

(1) Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui:

eseme kasutamine koolis on keelatud;

eset kasutatakse viisil, mis ohustab isikut ennast või ümbritsevaid;

eset kasutatakse tunni ajal, eirates keeldu.

(2) Kui õpilast kahtlustatakse alkoholi, tubaka või muu keelatud aine omamises, siis toimitakse vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanis sätestatule.

§ 12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord

Hinnalise eseme (nutiseadme jms) hoiule võtmine ja tagastamine protokollitakse.

Hoiule võetud esemeid hoiustatakse direktori, aine- või klassiõpetaja juures.

Hoiule võetud ese tagastatakse õpilasele, tema vanemale või õigele omanikule pärast õppepäeva lõppu, üritust või kooliaasta lõppu.


§ § 13. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses

Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

Õpilased peavad täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Rajatiste ja vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelevalvel.

§ 14. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord


(1) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Roosi Koolis toimub järelevalve õpilaste üle ööpäevaringselt.

(2) Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli personali.

(3) Õpilane teavitab hädaolukorrast korrapidaja õpetajat või esimesena vastu tulevat koolitöötajat.

(4) Koolitöötajate käitumisjuhised on sätestatud nende ametijuhendites ning hädaolukorra lahendamise plaanis, mis on kooli infostendil.


§ 15. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

(1) Võõrastel isikutel on koolimajas viibimine ilma kutse või loata keelatud.

(2) Õpilastel on keelatud õppepäeva jooksul lahkuda kooli territooriumilt, välja arvatud õpetajatega kas kehalise kasvatuse tundi, liikuda kultuurimajja, raamatukokku, arsti juurde jms.

§ 16. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

(1) Roosi Kooli koolihoone ei ole varustatud jälgimisseadmestikuga.