Roosi Kooli lasteaia kodukord

„Arvamuse andnud“                                                                                                        „Kinnitan“

Roosi Kooli ÕN                                                                                                            Roosi Kooli direktor

28.08.2018                                                                                                              kk nr 1-3/27; 18.09.2018

Roosi Kool on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool liitpuude ja intellektipuudega lastele. Kooli juurde kuulub õpilaskodu.

Roosi Kooli aadress on Põlva linn, Lina tn 13, postiindeks 63308.

Kooli üldtelefon on 79 95 077

 LASTEAEDA VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE 

 • Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile vormikohase avalduse, perearsti tõendi ja nõustamiskomisjoni otsuse ning esmakordsel tulemisel rehabilitatsiooniplaani koopia.
 • Lasteaeda võetakse vastu 1-7 aastasi lapsi.
 • Lapsevanema ja lasteaia töötajatega viiakse läbi eelnev infokoosolek, kus tutvustatakse rühma ruume ja töökorraldust ning täpsustatakse lapse erivajadusest tuleneva erihoolduse tingimused.
 • Lapse kohanemiseks on soovitav eelnevalt tutvuda lasteaiaga ja pikendada järk-järgult tema rühmas viibimise aega.
 • Lasteaia lepingust loobumisel esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile avalduse.
 • Kui laps lahkub lasteaiast kooli, teise lasteaeda või jääb koju, tuleb tasuda lasteaiale jäänud võlg ja teavitada kohalikku omavalitsust.

 LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

 • Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades rühma päevakava. Soovitav on laps rühma tuua hiljemalt 8.30, mil algab hommikusöök ja algavad õppe-kasvatustegevused.
 • Lapsevanem annab puhtalt riides, terve ja puhanud lapse vahetult üle õpetajale või rühma töötajale. Lasteaia personal vastutab laste elu ja tervise ning turvalisuse eest nende lasteaias viibimise ajal.
 • Turvalisuse huvides annab õpetaja lapse rühmast üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanule.
 • Õpetajal on keelatud anda last üle võõrastele ja alkoholijoobes isikutele.
 • Lapse hilinemisest ja puudumisest palume teatada kella 8.00-ks rühma õpetajale, siis tehakse toidupäeva ümberarvestus alates järgmisestpäevast.
 • Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühale eelnev tööpäev on õpetajatel lühendatud kolme tunni võrra lähtuvalt töölepinguseadusest.
 • Lasteaed on suletud töötajate puhkuste ajaks juulis.

 LASTEAIA PÄEV

 • Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7.00-18.00. Ööpäevaselt töötab esmaspäevast reedeni Roosi Kooli õpilaskodu.
 • Lasteaia õppe-kasvatustöö tugineb Roosi rühma ning õpilaskodu tegevus- ja päevakavale. Millede koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Roosi rühma õppekava, lapse individuaalne arenduskava ja rehabilitatsiooniplaan.
 • Lastega tegelevad rühmas kolm õpetajat, abiõpetaja, muusikaõpetaja ja ringijuhid.
 • Individuaalselt tegelevad lastega logopeed, tegevus- ja liikumisterapeut.

 LAPSE RIIETUS JA MÄNGUASJAD

 • Rühmatoas viibimiseks on lapsele vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus.
 • Igal lapsel on oma kamm, hambahari-ja pasta, pesemisvahendid, pidžaama, vahetusriided ja liikumis- jm abivahendid.
 • Lapsel on kaasas riietus, mis on ilmale sobilik ja kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega, lukud terved ning mille määrdumise pärast ei peaks muretsema.
 • Ujumispäeval on vajalikud ujumisriided, käterätt ja vajadusel spetsiaalsed ujumismähkmed.
 • Kõik laste riided ja jalanõud tuleb märgistada lapse nimega.
 • Lasteaeda on lubatud kaasa tuua isiklikke mänguasju, kuid tuleb arvestada sellega, et katkiläinud või kadunud koduse mänguasja eest ei vastuta rühmaõpetaja. Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et lubatakse ka teistel lastel nendega mängida.

 LAPSE TERVIS

 • Lapsevanem ei too haiget last lasteaeda- sellega seame ohtu teiste laste tervise. Haige lapse koht on kodu.
 • Lasteaia õpetajal ei ole lubatud vastu võtta last, kellel on palavik, kõht lahti, oksendab, silmapõletik või pedikuloos (täid). Köha ja nohu on ka haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad ravi.
 • Nakkushaigustest (tuulerõuged, leetrid, sarlakid jne) palun teavitada koheselt lasteaia õpetajat.
 • Peale haigust lubab lapse lasteaeda teda ravinud arst ja annab tõendi, mis esitatakse rühmaõpetajale.
 • Kui laps haigestub päeva jooksul lasteaias, võtab rühmaõpetaja koheselt lapsevanemaga ühendust või vajadusel kutsub arsti.
 • Lasteaias antakse vajadusel lapsele vaid tema põhidiagnoosist tulenevaid ravimeid. Kui teie laps vajab mingis osas erihoolt, siis teavitage sellest õpetajat.
 • Kõikidest põhiravimite raviskeemide muudatustest tuleb lapsevanemal koheselt teavitada rühmaõpetajat kirjalikult.  

 KOOSTÖÖ JA INFO EDASTAMINE

 • Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja, seetõttu on vajalik rühma töötajatel tunda lapse harjumusi, teada tervise häiretest ja muudest lapsega seonduvatest kodustest probleemidest. Palun teavitage õpetajaid alati ka oma muutunud aadressist, töökohast ja telefoninumbrist.
 • Lapsevanem saab lasteaialt nõuda lapse arendamist ja kasvatamist juhul, kui ta laps lasteaias kohal käib ja ta ka ise oma lapsega piisavalt tegeleb. Lapse kooliks ettevalmistamine on kodu ja lasteaia koostöö võtmeküsimus.
 • Hea ja usaldusväärne koostöö lastevanemate, rühmaõpetajate, spetsialistide ning rehabilitatsioonimeeskonna töötajate vahel on aluseks lapse kohanemisele, mitmekülgsele arengule ning turvatunde tagamisele lasteaias.
 • Koostöö lapse arengu toetamiseks põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
 • Lapsevanem osaleb oma lapse individuaalse arenduskava koostamisel. Igal sügisel ja kevadel toimub õpetajate ja lastevanemate vahel lapse arengut puudutav arenguvestlus.
 • Lapsevanem saab rühmaõpetajalt tagasisidet oma lapse lasteaias veedetud päeva kohta ja soovi korral infot rühma õppekulu kasutamise kohta.
 • Lasteaia õpetaja teavitab lapsevanemat lapse arengust ja õppe-kasvatustöö korraldusest.
 • Lapsevanemad on alati oodatud aktiivselt osalema lasteaia- põhikooli poolt organiseeritud üritustel, koosolekutel, koolitustel ja lahtistes tundides.
 • Lasteaia õpetajad ja lastega tegelevad spetsialistid on saanud vastava ettevalmistuse ja  vastavad kvalifikatsiooninõuetele: tekkinud küsimustega pöörduge julgesti nende poole. Igale murele saab leida koos lahenduse.
 • Ettepanekuid lasteaia töö paremaks muutmiseks saavad lapsevanemad edastada Roosi Kooli hoolekogule või õpetajatele ja rehabilitatsioonispetsialistidele.
 • Kõik laste ja lastevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne ja ei kuulu rühmast välja levitamiseks.

 TOIDURAHA JA ÕPPEVAHENDITERAHA TASUMINE

 • Toiduraha suuruse otsustab ja kinnitab Roosi Kooli ettepanekul Põlva Linnavalitsus. Toidupäeva maksumus on 1.73 EUR.  
 • Toiduraha makstakse kohalkäidud päevade eest, kui lapse puuduma jäämisest on teavitatud lasteasutust hiljemalt kella 8.00-ks.
 • Toiduraha arve saate rühmaõpetaja käest. Tasuda võite nii pangaülekandega Põlva Linnavalitsuse a/a-le 10402009453000 või sularahas rühmaõpetajale. Arve selgitusele palume kindlasti märkida lapse nimi ja arve number ning makse periood.
 • Lasteaia õppevahendite kulu vanemate poolt kaetava osa määraks on 2.50 EUR-i kalendrikuus, v.a juuli. Lapse puudumisel mistahes põhjusel lapsevanema poolt kaetava osamäära maksmisel ümberarvestust ei tehta.