Põlva Roosi Kooli tegevuskava 2019- 2023

 Tegevuskava eesmärk

Roosi Kooli tegevus on suunatud lapse ja õppija arenguks võimalikult heade tingimuste loomisele.

Selleks on kõik - kooli personal ja hoolekogu ning lastevanemad kaasatud arendustegevusse. Koolis arvestatakse lastevanemate soovide ja ettepanekutega, sest koostöö huvigruppidega toetab laste ja õpilaste arengut.

Kooli õpi- ja kasvukeskkond on samuti turvaline, esteetiline, laste ja õpilaste arengut toetav.

Koolis on kaasaegsed õppevahendid, mänguasjad ja tehnilised vahendid.

Koolis on tervist ja tervislikke eluviise soodustav keskkond.

Lapsed, õpilased, õpetajad ja vanemad väärtustavad tervise hoidmist ning tervislikku eluviisi.

Eestvedamine ja juhtimine


Eestvedamine ja juhtimine

2019

2020

2021

2022

2023

ARENGUKAVA

Läbivaatamine, muutmine 2019 jaanuar, 2020, 2021 august

*

*

*

* uue koostamine

*

direktor

ÜLDTÖÖPLAAN

Üldtööplaani koostamine

*

*

*

*

*

direktor

SISEHINDA-MINE

Sisehindamisaruande koostamine

*

direktor

ÕPPETUNDIDE KÜLASTAMINE

Iga õpetaja tunni vaatlemine vähemalt kord õppeaastas

*

*

*

*

*

direktor

Personali juhtimine


Personali juhtimine

2019

2020

2021

2022

2023

VAJADUSE HINDAMINE

*

*

*

*

*

direktorÕN, hoole-kogu

PERSONALI VÄRBAMINE

Komplektee-rida kvalifitseeri-tud pedagoogiline kaader, koolitöötajad

*

*

*

*

*

direktor

ARENGUVEST-LUSTE LÄBIVIIMINE PERSONALIGA JA RAHUOLUKÜSI-MUSTIKUD

*

*

*

direktor

TUNNUSTUSSÜS-TEEMI KOOSTAMINE

Välja töötada personali tunnustussüsteem

*

direktorÕN

TAGADA

Logopeedi-line abi

*

*

*

*

*

direktor

Liikumis- ja tegevustera-peut

*

*

*

*

*

Huviringide toimumine (vastavalt vajadusele)

*

*

*

*

*

direktor

Majandusküsimuste korraldamine

*

*

*

*

*

direktor

TAOTLEDA

Taotleda meditsiinitöötaja ametikoht

*

direktor

Kooli taotleda juhiabi 0,5 ametikohta

*

direktor

KOOLITUSPLAAN

Pedagoogide enesetäiendamine, ühiskoolitu-sed

*

*

*

*

*

direktor

TÖÖANALÜÜS

Õppeaasta tööanalüüs

Juuni/

august

Juuni/

august

Juuni/

august

Juuni/ august

Juuni/ august

Õpeta-jad, direktor

Koostöö huvigruppidega


Koostöö huvigruppidega

2019

2020

2021

2022

2023

HOOLEKOGU

Koosolekud

*

*

*

*

*

Hoole-kogu esimees

LASTEVANE-MATE ÜLDKOOSOLE-KUD

1 kord aastas

*

*

*

*

*

direktor

RÜHMA VESTLUSRINGID

Vähemalt 2 korda aastas

*

*

*

*

*

Lasteaiaõpeta-jad

KLASSI LASTEVANE-MATE KOOSOLEKUD

Vähemalt 1 kord aastas

(üldkoosolekust eraldi)

*

*

*

*

*

klassijuhatajad

ARENGUVESTLUSED (lapsevanemaga)

Vähemalt 1 kord õppeaastas

*

*

*

*

*

klassijuhatajad

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Sõpruskoo-lidega suhtlemine, projektides osalemine

*

*

Koolipoolne koordinaator, õpetajad

Meie sõidame külla

*

Koordinaator, õpetajad

OMAVALITSUS

Koostöö erinevates valdkondades

*

*

*

*

*

Õpetajaddirektor, hoole-kogu esimees

KOGU KOOLI ÜHISÜRITUSED VANEMATEGA

Vähemalt kaks üritust aastas

*

*

*

*

*

õpetajad

Õppe - ja kasvatusprotsess


Õppe- ja kasvatusprotsess

2019

2020

2021

2022

2023

ÕPILASE (LAPSE) ARENG

Arengu jälgimine, vaatlus, arenguvestlus. Kaartide täitmine

*

*

*

*

*

õpetajad

Erivajadustega arvestamine koostöös vanematega

*

*

*

*

*

õpetajad logopeed,

tugispet-sialistid

ÕPPEKAVA

Analüüsimine, uuendamine

*

*

*

*

*

direktor

õpetajad

LASTEGA SEOTUD TULEMUSED

Koolivalmiduse hindamine, arengumapid, eriolümpial v erinevatest konkurssidest osavõtt

aprill

aprill

aprill

aprill

aprill

logopeed, lasteaiaõpetajad, tugispet-sialistid

ÕPILASTE, LASTEVANE-MATE RAHULOLU JA TAGASISIDE

Rahuloluküsimustikud

*

*

*

Klassijuhatajad, lasteaiaõpetajad

HUVITEGEVUS

Traditsiooni-lised üritused

*

*

*

*

*

Õpetajad, tugispet-sialistid

TERVISEEDENDUS

Matkapäevad

2 korda aastas

2 korda aastas

2 korda aastas

2 korda aastas

2 korda aastas

keh. kasv. õpetaja

Spordipäevad

Tervisliku toidu pakkumine sööklas, oote võimaldamine õpilastele


Pidev


Pidev


Pidev


Pidev


Pidev

kokk


Õpilaste tervisekontroll, vaktsineerimine

Vasta-valt vajadu-sele

Vasta-valt vajadu-sele

Vasta-valt vajadu-sele

Vasta-valt vajadu-sele

Vasta-valt vajadu-sele

kooliõde

Ressursside juhtimine


Ressursside juhtimine

2019

2020

2021

2022

2023

MAJAS

Vastavalt vajadusele planeeritakse eelarvesse summad järgnevaks aastaks.

*

*


*

*

*

direktor

ÕUES

*

*

*

*

direktor

ÕUEALA KORRASTA-MINE

*

*

*

*

*

direktor

INVENTAR

* nõudepesumasin

* külm-kapp

*

*

*

direktor

ÕPILASTRANS-PORT

Koolitranspor-di korraldamine vastavalt vajadusele

*

*

*

*

*

direktor

Õpikeskkond

2019

2020

2021

2022

2023

ÕPPEVAHEN-DID

Soetame vastavalt tekkinud vajadusele

*

*

*

*

*

direktor

Arvutipargi uuendamine

*

direktor

Videokaamera

*

direktor

Arvutimängud

*

*

direktor

ÕPPEKÄIGUD

Õppekäikude korraldamine õpilastele.

1 kord aastas

1 kord aastas

1 kord aastas

1 kord aastas

1 kord aastas

õpetaja

Ringi-juht